ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
DLA RODZICÓW
i-DZIENNIK
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
WOLONTARIAT
SPORT
KOŁA DZIENNIKARSKIE
CHÓR
FOTO-GALERIA
MISTRZOWIE KODOWANIA
WYDARZENIA SZKOLNE
KONKURSY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
KALENDARZ SPORTOWY
Rekrutacja - Szkoła Podstawowa

                                                                                           

PROCEDURY  REKRUTACJI  DZIECi  DO  ZERÓWKI  I  DO  KLASY  PIERWSZEJ ZESPOŁU  SZKÓŁ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ im. J. KUSOCIŃSKIEGO W  BOŻYMPOLU WIELKIM NA  ROK  SZKOLNY  2014/2015

 

 

  1. 1.      Rekrutacją objęte są dzieci zameldowane w obwodzie szkoły lub spoza obwodu szkoły, jeśli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) do dyrektora Zespołu Szkół w Bożympolu Wielkim, które  w roku 2014 ukończą:

 

do zerówki

  -  5 lat ( rok urodzenia 2009)

  -  6 lat ( rok urodzenia 2008 od 01.07.- 31.12.) na wniosek rodziców/prawnych

   opiekunów,

 

  do klasy pierwszej

  -7 lat ( rok urodzenia 2007) ,

  -6 lat ( rok urodzenia 2008 od 01.01.-30.06.),

  -6 lat ( rok urodzenia 2008 od 01.07.-31.12.) na wniosek  rodziców/ prawnych

   opiekunów ,

  -5 lat ( rok urodzenia 2009r.) na wniosek rodziców /prawnych opiekunów,

   decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii publicznej

    poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

  1. 2.      Dzieci 6-letnie (rocznik 2008) mogą zostać objęte obowiązkiem szkolnym na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna w   przypadku , gdy były objęte

      wychowaniem przedszkolnym w całym roku szkolnym 2013/2014.

  1. 3.      Rekrutacją objęte są również dzieci z poza obwodu szkoły na warunkach podanych wyżej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, zarówno do oddziału przedszkolnego, jak też do klasy I szkoły podstawowej. 
  2. 4.      W każdym przypadku rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do:

a)     dostarczenia do szkoły odpowiednio wniosku i karty zgłoszenia lub karty

zgłoszenia dziecka, których wzory stanowią załączniki do niniejszej procedury,

b)     w przypadku dzieci 6,7 letnich dostarczenia do szkoły zaświadczenia, wydanego przez odpowiednią placówkę, potwierdzającego, że dziecko jest objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny ( dot.dzieci realizujących wychowanie przedszkolne poza placówką ).

  1. 5.      Podanie nie spełniające wymienionych wyżej warunków podlega uzupełnieniu w terminie wskazanym przez dyrektora.

6. Dyrektor może nie przyjąć dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy  

    pierwszej w przypadku:

a) nie uzupełnienia podania, o którym mowa wyżej przez rodzica/ prawnego  

    opiekuna we wskazanym terminie,

b) braku wolnych miejsc w oddziale.

7. Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz kl. I na rok szkolny 

   2014/2015,  zostaną podane  05 lipca 2014r.

 

Odpowiednie druki można pobrać na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

http://zsbozepole.pl/downloads.php