ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
DLA RODZICÓW
i-DZIENNIK
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
WOLONTARIAT
SPORT
KOŁA DZIENNIKARSKIE
CHÓR
FOTO-GALERIA
MISTRZOWIE KODOWANIA
WYDARZENIA SZKOLNE
KONKURSY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
KALENDARZ SPORTOWY
GODZINY PRACY PSYCHOLOGA
mgr Marta Górska Szczotkowska

Poniedziałek: 9.00 – 11.30
Wtorek: 11.00 – 13.00
Środa: 9.00 – 11.30
Czwartek: 11.30 – 12.30
Piątek: 9.00 – 12.00

Kiedy udać się do pedagoga lub psychologa szkolnego

Uczeń:

 czujesz , że nikt Cię nie rozumie , nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami
 ktoś Ci dokucza lub Cię notorycznie obraża
 nie radzisz sobie w nauce mimo iż się starasz
 masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej
 masz inny problem, z którym sobie nie potrafisz poradzić
 chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz w jaki sposób
 masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Rodzic:

 Gdy Twoje dziecko lub ktoś ze społeczności szkolnej nie przestrzega ustalonych zasad zachowania
 Gdy dostrzegasz trudności w nauce u swojego dziecka
 Gdy Twoje dziecko ma trudności w kontaktach z innymi ludźmi ( problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem emocji, niska samoocena)
 Gdy dziecko wydaje się smutniejsze niż zawsze, ospałe lub ma myśli samobójcze
 Gdy wystękują u dziecka powtarzające się objawy somatyczne takie jak bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia
 Gdy dziecko nie umie radzić sobie ze stresem
 Gdy dostrzegasz zmianę w zachowaniu dziecka: zachowuje niewłaściwie: jest agresywne, alienuje się, często wchodzi w konflikty, lekceważy polecenia i obowiązujące normy itp.
 Gdy doświadczacie sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne


Zadania pedagoga i psychologa w szkole

Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

(fragment z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r.